Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: Lijuan Fan x
  • Refine by Access: All x
Clear All Modify Search
Free access

Jing-jing Zhao, Xun Chen, Li-juan Fan, and Ling Wang

Open access

Lijuan Fan, Yu Gao, Karl H. Hasenstein, and Ling Wang

Open access

Juan Yang, Fengyi Li, Sheng Zhou, Lijuan Fan, and Ling Wang

Full access

Xun Chen, Nai-xin Liu, Li-juan Fan, Yu Du, and Ling Wang

Open access

Xin-yu Qi, Li-juan Fan, Yu Gao, Yuhan Shang, Hong-yan Liu, and Ling Wang